Menu
پنجشنبه, 30 شهریور,1402
fa-IRen-US

اهداف و فعالیت‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران

استقرار  مرکز خدمات سـرمایه‌گذاری استان‌ها به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی بوده و هدف از ایجاد و تشـکیل این مراکز، تسـهیل و تسریع در امور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، هماهنگی بین سازمان و سایر دسـتگاه‌های اجرایی ذیـربط در امورسـرمایه‌گذاری خـارجی،‌ ایجاد کانون واحـدی بـرای مراجـعه متقاضیان سـرمایه‌گذاری خارجی و کاهـش بوروکراسی اداری در صدور مجوزهای مختلف مورد نیاز سـرمایه‌گذار میباشـد.

به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی درکشور، مرکزخدمات سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در آن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان‌های ذیربط خواهد بود.

ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایـــــر دستگاه‌های اجرایی که امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید نمایندة تام‌الاختیار خود را با امضــــاء بالاترین مقام از اعضای مرکز می‌باشند. نمایندگان مزبور در مرکز بر طبق وظایف محوله پاسخگوی مراجعات سرمایه‌گذاران خارجی هستند. نمایندگانی که از طرف دستگاه‌های ذیربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوطبه آن دستگاه در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشند.

وظایف مرکزخدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:

  • >> اطلاع رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
  • >> انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخــذ مجوزهای موردنیازازجمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به >> آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذیربط قبل ازصدور مجوز سرمایه‌گذاری.
  • >> انجام هماهنگی‌های لازم در امورمربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
  • >> انجام هماهنگی‌های لازم درامورمربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوزسرمایه‌گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
  • >> انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها درارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
  • >> مراقبت درحسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
دی ان ان